Förslag och klagomål

Fyll i formulär och gör en noggrann beskrivning av klagomål/förslag.

 

GlobeCert AB:s ledningsgrupp bedömer om klagomålet är berättigat och utser en eller flera ansvariga personer som inte är involverad i processen för att fatta beslut om klagomål. GlobeCert AB:s ledningsgrupp analyserar klagomålets beslut och ger ett skriftligt svar till den klagande inom en tidsperiod av en månad. Beslut tagna av GlobeCert AB:s ledningsgrupp kan överklagas.

 

Överklagande skall skriftligen tillställas GlobeCert AB:s opartiskhets kommitte som beslutar vilka åtgärder som skall vidtas. Beslut tagna av Opartiskhets kommitten kan överklagas. I så fall skall alla intresserade parter behandla ärendet i skiljenämnd bestående av tre personer varav parterna utser varsin ledamot och ordföranden skall vara opartisk jurist.

Fyll i formulär