top of page

Certifieringsregler

Enligt dok. nr. 2.3.1 utg 14

Kraven för tillverkare

Fabriken skall ha ett dokumenterat system för fabriksproduktions-kontroll (FPC) som inkluderar samtliga krav i de sökta standarderna.

 

Kvalitetssystem

 

Kvalitetssystemet skall dokumenteras och som minst omfatta:

 • organisation med ansvar och befogenheter

 • system för egenkontroll med kontroll av överensstämmelse och åtgärder vid icke överensstämmelse

 • system för produktionskontroll som skall innefatta nödvändiga rutinbeskrivningar och instruktioner.

Om fabriken tillverkar särskilda produkter som ej är standardiserade eller där svetsning ingår skall särskilda produktspecifikationer med kundkrav finnas för dessa.

 

Personal

 

 

Företagsledningen skall tillse att all personal har relevant kompetens och vara kvalificerad.

 

Ansvarig driftsledare (AD) och Ställföreträdande ansvarig driftledare (Stf AD)

På varje producerande anläggning skall finnas en ansvarig person med kompetens och befogenheter för att säkerställa att de avsedda egenskaperna hos produkten/processen uppnås i fortlöpande produktion.  Ansvarig driftsledare bör ej vara kvalitetsansvarig.

 

Kvalitetsansvarig

På varje anläggning skall en person vara utsedd till kvalitetsansvarig som skall ansvara för att FPC-systemet fungerar och efterlevs. 

Provningslaboratorium för egenkontroll

 

Interna provningslaboratorier

Personal skall ha säkerställd kompetens för att utföra provningar.

Lokaler skall vara sådana att de underlättar för korrekt utförande av provningar, såsom belysning, temperatur och miljö.

 

Provningsmetoder och rutiner skall vara tillgängliga för personalen.

Provningsutrustning skall kalibreras.

Externa provningslaboratorier

Externt anlitat laboratorium skall ses som eget laboratorium.

Externa provningslaboratorier för referensprovning skall vara ackrediterade enligt EN ISO/IEC 17025 – Allmänna krav för provningslaboratorier.

Kostnader för certifiering

Kostnad för produktcertifiering eller processcertifiering vid ny fabrik samt årlig kostnad för certifierad fabrik fastställs av GlobeCert AB:s styrelse varje år i september månad för nästkommande år.

 

Beräkning av certifieringskostnad utförs av GlobeCert som då tar hänsyn till om det finns certifikat av liknande produkter hos andra ackrediterade organ och om fabriken har certifikat gällande för ISO 9001.

Certifiering

Certifiering inkluderar fyra typer av revision:

 • ny certifiering

 • fortlöpande revision

 • reassessment

 • extra revision

GlobeCert:s AB representant skall ha fritt tillträde till samtliga lokaler, dagböcker, journaler, provningsrapporter samt övriga dokument som kan vara av intresse för certifieringen eller revisionens genomförande. Produktionsansvarig eller dennes ställföreträdare skall finnas på plats.

 

Vid certifiering av fler stålsorter skall tillverkare deklarera vilka externa stålsorter den interna stålsorten innehåller.

 

Ny certifiering

Vid certifieringen kontrolleras:

 • fabriksproduktionskontroll (FPC)

 • ytterligare provning av stickprov som tagits i fabriken enligt den föreskrivna provningsplanen

ANM.     Provtagning och provning för svetsprocessen genomförs ej.

 

Vid allvarliga avvikelser skall dessa vara åtgärdade innan certifikat utfärdas.

 

Vid mindre avvikelser träffas en överenskommelse om inom vilken tid svar skall inkomma till GlobeCert AB.  

Värdering om godkännande för certifiering görs utifrån resultat av revision och provresultat.

Ett certifikat utfärdas med giltighetstid 5 år och fabriken förs in i listan över tillverkare med godkänt certifikat.

Företag som tillverkar produkter som omfattas av certifieringen är skyldiga att märka följesedeln och produktens id-bricka med GlobeCert AB:s certifieringsmärke och certifieringsnummer.

 

Certifieringsmärke och nummer skall enbart användas på detta sätt.

Revision

 

Fortlöpande revision utförs:

 • för produktcertifiering två gånger per år eller det antal standarder föreskriver hos fabriker                                                                         

 • för processcertifiering enl. SS-EN ISO 17660–1,2 minst 1 gång per år

Prover tas från certifierad produkt som provas internt eller externt i ackrediterat laboratorium enligt produktstandard.

Vid mindre avvikelser skall åtgärden vara genomförd före kommande inspektionsbesök.

Vid allvarliga avvikelser skall svar ha inkommit till GlobeCert inom 1 månad och vara godkända.

Reassessment

Reassessment utförs som om det vore en ny certifiering med samma krav som en certifiering, den skall ske inom en tidsperiod på 5 år, detta motsvarar en certifieringscykel.

Missbruk av certifiering

Om det kommer till GlobeCert AB:s kännedom antingen genom revisorn eller på annat sätt att tillverkaren inte uppfyller skyldigheterna i avtalet om produkt/process certifiering eller på annat sätt missbrukar användningen av utfärdat certifikat skall någon av följande åtgärder vidtas:

 • Kontakt tas omedelbart med fabriken för att utröna orsaken och konsekvenser för kunder. Om inte åtgärder för att korrigera felaktigheterna är vidtagna inom 3 månader dras produkt/process certifieringen in. Företaget är ansvarigt för att återkalla produkt/process som inte uppfyller ställda krav.

 

 • Vid allvarliga avvikelser skall fabriken omedelbart vidta åtgärder (max en månad) som skall godkännas av GlobeCert AB. Om företaget ej inkommit med åtgärder inom en månad skickas en skriftlig varning om indragning av certifikatet, företaget har då ytterligare en månad att åtgärda avvikelsen. Om dessa åtgärder, av GlobeCert AB, inte anses tillräckliga återkallas produkt/process certifieringen omedelbart.

Vid en indragning av en certifiering gäller följande:

 

 • Tillverkarens rätt att använda GlobeCert AB:s logotype och certifieringsnummer på följesedlar samt att åberopa certifieringen vid marknadsföring upphör.

 

 • Fabriken stryks i förteckningen av produkt/process certifierade fabriker.

 

 • Avtalet om certifierad produkt/process sägs upp.

GlobeCert AB skall skriftligt meddela tillverkaren om åtgärder vidtagna enligt ovan.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER

JAG FÖRSTÅR
bottom of page