top of page

Certifieringsregler för typgodkännande process

Enligt dok. 2.3.55 Utg. 1

Kraven hos tillverkare

Fabriken skall ha ett dokumenterat system för fabriksproduktions-kontroll (FPC) som inkluderar samtliga krav i den sökta standarden som inkluderar samtliga krav i  SFS 1300 standard.

 

Kvalitetssystem

 

Kvalitetssystemet skall dokumenteras och som minst omfatta:

 • organisation med ansvar och befogenheter

 • system för egenkontroll med kontroll av överensstämmelse och åtgärder vid icke överensstämmelse

 • system för produktionskontroll som skall innefatta nödvändiga rutinbeskrivningar och instruktioner.

Personal

Företagsledningen skall tillse att all personal har relevant kompetens och vara kvalificerad.

 

Ansvarig driftsledare (AD) och Ställföreträdande ansvarig driftledare (Stf AD)

På varje producerande anläggning skall finnas en ansvarig person med kompetens och befogenheter för att säkerställa att de avsedda egenskaperna hos produkten uppnås i fortlöpande produktion.  Ansvarig driftsledare bör ej vara kvalitetsansvarig.

 

Kvalitetsansvarig

På varje anläggning skall en person vara utsedd till kvalitetsansvarig som skall ansvara för att FPC-systemet fungerar och efterlevs. 

Provningslaboratorium för egenkontroll

 

Interna provningslaboratorier

Personal skall ha säkerställd kompetens för att utföra provningar.

Lokaler skall vara sådana att de underlättar för korrekt utförande av provningar, såsom belysning, temperatur och miljö.

 

Provningsmetoder och rutiner skall vara tillgängliga för personalen.

Provningsutrustning skall kalibreras.

Externa provningslaboratorier

Externt anlitat laboratorium skall ses som eget laboratorium.

Externa provningslaboratorier för referensprovning skall vara ackrediterade enligt EN ISO/IEC 17025 – Allmänna krav för provningslaboratorier.

Kostnader för typgodkännande

Kostnad för typgodkännande vid ny fabrik samt årlig kostnad för typgodkännande fabrik fastställs av GlobeCert AB:s styrelse varje år i september månad för nästkommande år.

 

Certifiering för typgodkännande

Typgodkännande inkluderar fyra typer av inspektioner:

 • förstagångskontroll

 • fortlöpande inspektion

 • reassessment

 • extra inspektion

 

Enligt byggproduktionförordning skall bedömning och fortlöpandekontroll av stålprodukterna utföras enligt system 1+.

System 1+ inkluderar:

 • En bedömning av produktens prestanda på grund av provning (inkl. stickprov) beräkning, beskrivande dokumentation av produkten.

 • En första besiktning av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik.

 • Fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik.

 • Revisionsprovning av stickprov som tagits i tillverkningsanläggningen eller i tillverkarens lager.

GlobeCert:s AB representant skall ha fritt tillträde till samtliga lokaler, dagböcker, journaler, provningsrapporter samt övriga dokument som kan vara av intresse för typgodkännande eller revisionens genomförande. Ansvarig personal skall finnas på plats.

 

Förstagångskontroll

skall inkludera följande:

 • Inprovning

 • fabriksproduktionskontroll (FPC)

 • Inspektion

Vid allvarliga avvikelser skall dessa vara åtgärdade innan beslutet utfärdas.

 

Vid mindre avvikelser träffas en överenskommelse om inom vilken tid svar skall inkomma till GlobeCert AB.  

Utvärdering av överensstämmelse görs utifrån  resultatet från inspektionen samt provresultatet.

Ett typgodkännande beslut utfärdas med giltighetstid 3 år och fabriken förs in i listan över tillverkare med godkänt beslut.

Företag som tillverkar produkter som omfattas av typgodkännande är skyldiga att märka följesedeln med GlobeCert AB:s logotype, STF symbol och typgodkännande nummer.

 

GlobeCert AB:s logotype, STF symbol och nummer skall enbart användas på detta sätt.

Inspektion

 

Fortlöpande inspektion utförs två gånger per år med fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabriken samt revisions provning.

                                                                      

Vid mindre avvikelser skall åtgärden vara genomförd före kommande inspektionsbesök.

Vid allvarliga avvikelser skall svar ha inkommit till GlobeCert inom 1 månad och vara godkända.

Reassessment

Reassessment utförs som om det vore en förstagångskontroll med samma krav, den skall ske inom en tidsperiod på 3 år.

Missbruk av typgodkännande

Om det kommer till GlobeCert AB:s kännedom antingen genom revisorn eller på annat sätt att tillverkaren inte uppfyller skyldigheterna i avtalet om typgodkännande produkt eller på annat sätt missbrukar användningen av utfärdat beslut skall någon av följande åtgärder vidtas:

 • Kontakt tas omedelbart med fabriken för att utröna orsaken och konsekvenser för kunder. Om inte åtgärder för att korrigera felaktigheterna är vidtagna inom 3 månader dras  typgodkännande produkten in. Företaget är ansvarigt för att återkalla  typgodkännande produkt som inte uppfyller ställda krav.

 

 • Vid allvarliga avvikelser skall fabriken omedelbart vidta åtgärder (max en månad) som skall godkännas av GlobeCert AB. Om företaget ej inkommit med åtgärder inom en månad skickas en skriftlig varning om indragning av typgodkännande beslut, företaget har då ytterligare en månad att åtgärda avvikelsen. Om dessa åtgärder, av GlobeCert AB, inte anses tillräckliga återkallas typgodkännande beslut omedelbart.

Vid en indragning av ett typgodkännande gäller följande:

 

 • Tillverkarens rätt att använda GlobeCert AB:s logotype, STF symbol och typgodkännande nummer på följesedlar.

 

 • Fabriken stryks i förteckningen av typgodkännande beslut.

 

 • Avtalet om typgodkännande produkt sägs upp.

GlobeCert AB skall skriftligt meddela tillverkaren om åtgärder vidtagna enligt ovan.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER

JAG FÖRSTÅR
bottom of page